Multi Website

studio, microphone, rec-4065105.jpg

CẤU HÌNH MULTI WEBSITE

Bài viết này nằm trong Series trong KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE TRÊN VPS, vì vậy, trước khi bắt đầu, bạn phải chắc chắn nắm rõ kiến thức đã được học trong những bài học trước. Trong bài học này, Antonio Nguyen hướng dẫn bạn xây dựng mô hình Multi Website trên VPS.

Phát video về Hướng Dẫn Chi tiết Cấu Hình Multi Website trên VPS HĐH Ubuntu 21.04 mới nhất AN Publisher 2021

Tóm tắt nội dung

Multi Website là gì?

multi-website-on-vps
Hướng dẫn xây dựng Multi Website trên VPS

Multi Website là một hệ thống các website có domain khác nhau được quản lý trên một VPS. Bài viết này, Antonio Nguyen hướng dẫn các bước cấu hình để bạn có thể chạy được nhiều website trên một VPS. Nó giúp bạn tối giản chi phí đầu tư và tối ưu vận hành

Trước khi cài đặt

Trước khi bạn đến bước này, phải chắc chắn rằng bạn đã:

Mua và cấu hình domain

cau-hinh-domain
Ví dụ Cấu hình domain trỏ về dịa chỉ IP của VPS

Để mua domain, bạn có thể vào OVHCloud tiến hành mua nhé. Khi mua, bạn sẽ cần có Paypal hoặc Credit Card để thanh toán. Ở đây, Antonio Nguyen mua hai tên miền hpmc.com.co và northernvnccc.com. Sau đó, trỏ hai domain này về địa chỉ IP của VPS. Vui lòng xem trong video hướng dẫn.

Môi trường cài đặt

Môi trường cụ thể Antonio Nguyen tiến hành cài đặt bao gồm:

 • Nhà cung cấp: OVH Cloud
 • Hệ điều hành: Ubuntu 21.04
 • Web Server: Apache 2.2
 • PHP 7.2, MySQL 8.0
 • Domain 1: ( cho hội thánh Holy Pentacostal Mission Church)
 • Thư mục htdocs 1: /var/www/html/hpmc.xyz
 • Domain 2: northernvnccc.com ( chưa sử dụng nên tiến hành thử nghiệm)
 • Thư mục htdocs 2: /var/www/html/northernvnccc.com

Cấu hình cho domain 1 (hpmc.xyz)

Tạo thư mục Htdocs cho Domain 1

Tạo thư mục và phân quyền người dùng cho Domain 1 ta tiến hành chạy lệnh sau (thay thế Domain 1 cho Domain của bạn nhé):

				
					sudo mkdir /var/www/html/hpmc.xyz
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/hpmc.xyz
sudo chmod -R 775 /var/www/html/hpmc.xyz
				
			

Tạo Virtual Host cho Domain 1

Tạo mới một file cấu hình trong thư mục sites-available của Apache. Ở đây, Antonio Nguyen sử dụng trình soạn thảo vi nhé:

				
					sudo vi /etc/apache2/sites-available/hpmc.xyz.conf

				
			

Điền thông tin theo mẫu sau và nhớ lưu lại bằng nhấn ESC trên bàn phím và đánh “:wq” để lưu file ( Nhớ thay thế Domain 1 bằng domain của bạn):

				
					<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@hpmc.xyz
   DocumentRoot /var/www/html/hpmc.xyz/
   ServerName hpmc.xyz

   <Directory /var/www/html/hpmc.xyz/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/hpmc.xyz_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/hpmc.xyz_access.log combined
</VirtualHost>
				
			

Cuối cùng, bạn chạy các lệnh sau để hoàn tất quá trình đăng ký domain với Apache nhé ( thay Domain 1 với domain của bạn):

				
					sudo a2ensite hpmc.xyz
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
				
			

Tạo Database cho Domain 1

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành tạo CSDL và người dùng để kết nối đến CSDL bằng lệnh sau:

				
					sudo mysql -uroot -p
				
			

Kết nối đến CSDL đánh tập lệnh sau ( thay your-password bằng password của bạn). Ở đây Antonio Nguyen bổ sung lệnh xóa CSDL và người dùng trước khi tạo.

				
					DROP DATABASE hpmc;
FLUSH PRIVILEGES;

DROP USER 'hpmcuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

CREATE DATABASE hpmc;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

CREATE USER 'hpmcuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your-password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON hpmc . * TO 'hpmcuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
				
			

Lệnh trên Antonio Nguyen đã tạo các thông tin như sau. Nhớ lưu lại thông tin này để tiến hành cài đặt WordPress ở bài sau:

 • CSDL: hpmc
 • User: hpmcuser
 • Password: your-passsword ( thay mật khẩu của bạn vào đây)

Kiếm tra tiến trình PHP cho Domain 1

Sau khi đã tiến hành các bước trên để đảm bảo mọi thứ đúng cấu hình và không lỗi. Chúng ta tiến hành tạo một file info.php trong thư mục Htdocs:

				
					cd /var/www/html/hpmc.xyz
sudo vi info.php

				
			

Bổ sung nội dung vào file info.php nhớ nhấn ESC trên bàn phím và đánh “:wq” để lưu file.

				
					<?php
phpinfo();

				
			

Bạn có thể phân quyền lại người dùng cho file này bằng lệnh sau: (Tùy chọn)

				
					sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/hpmc.xyz

				
			

Vào trình duyệt và đánh địa chỉ sau, nếu ra trang có giao diện như hình dưới thì mọi thứ đã cài đặt thành công.

				
					http://hpmc.com.co/info.php
				
			
phpinfo
Kiểm tra tiến trình php

Sau khi kiểm tra bạn nhớ xóa file info.php

				
					cd /var/www/html/hpmc.xyz
sudo rm -fr info.php

				
			

Cấu hình cho domain 2 (northernvnccc.com)

Tạo thư mục Htdocs cho Domain 2

				
					sudo mkdir /var/www/html/northernvnccc.com 
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/northernvnccc.com 
sudo chmod -R 775 /var/www/html/northernvnccc.com
				
			

Tạo Virtual Host cho Domain 2

Tạo mới một file cấu hình trong thư mục sites-available của Apache. Ở đây, Antonio Nguyen sử dụng trình soạn thảo vi nhé:

				
					sudo vi /etc/apache2/sites-available/northernvnccc.com.conf

				
			

Điền thông tin theo mẫu sau và nhớ lưu lại bằng nhấn ESC trên bàn phím và đánh “:wq” để lưu file ( Nhớ thay thế Domain 2 bằng domain của bạn):

				
					<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@northernvnccc.com
   DocumentRoot /var/www/html/northernvnccc.com/
   ServerName northernvnccc.com

   <Directory /var/www/html/northernvnccc.com/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/northernvnccc.com_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/northernvnccc.com_access.log combined
</VirtualHost>
				
			

Cuối cùng, bạn chạy các lệnh sau để hoàn tất quá trình đăng ký domain với Apache nhé ( thay Domain 2 với domain của bạn):

				
					sudo a2ensite northernvnccc.com
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
				
			

Ngoài ra, để hủy đăng ký domain chạy lệnh sau

				
					sudo a2dissite northernvnccc.com
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
				
			

Tạo Database cho Domain 2

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành tạo CSDL và người dùng để kết nối đến CSDL bằng lệnh sau:

				
					sudo mysql -uroot -p
				
			

Kết nối đến CSDL đánh tập lệnh sau ( thay your-password bằng password của bạn). Ở đây Antonio Nguyen bổ sung lệnh xóa CSDL và người dùng trước khi tạo.

				
					DROP DATABASE ccc;
FLUSH PRIVILEGES;

DROP USER 'cccuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

CREATE DATABASE ccc;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

CREATE USER 'cccuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your-password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ccc . * TO 'cccuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
				
			

Lệnh trên Antonio Nguyen đã tạo các thông tin như sau. Nhớ lưu lại thông tin này để tiến hành cài đặt WordPress ở bài sau:

 • CSDL: ccc
 • User: ccccuser
 • Password: your-passsword ( thay mật khẩu của bạn vào đây)

Kiếm tra tiến trình PHP cho Domain 2

Sau khi đã tiến hành các bước trên để đảm bảo mọi thứ đúng cấu hình và không lỗi. Chúng ta tiến hành tạo một file info.php trong thư mục Htdocs:

				
					cd /var/www/html/northernvnccc.com
sudo vi info.php

				
			

Bổ sung nội dung vào file info.php nhớ nhấn ESC trên bàn phím và đánh “:wq” để lưu file.

				
					<?php
phpinfo();

				
			

Bạn có thể phân quyền lại người dùng cho file này bằng lệnh sau: (Tùy chọn)

				
					sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/northernvnccc.com

				
			

Vào trình duyệt và đánh địa chỉ sau, nếu ra trang có giao diện như hình dưới thì mọi thứ đã cài đặt thành công.

				
					http://northernvnccc.com/info.php
				
			
phpinfo
Kiểm tra tiến trình php

Sau khi kiểm tra bạn nhớ xóa file info.php

				
					cd /var/www/html/northernvnccc.com
sudo rm -fr info.php

				
			

Tổng kết

Như vậy, Antonio Nguyen đã hướng dẫn cấu hình Multi Website trên VPS. Trong ví dụ này, Antonio Nguyen chỉ cấu hình ở hai domain nhưng bạn hoàn toàn có thể làm tương tự và cấu hình với nhiều domain được nhé. Bài học sau chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt WordPress cho hai website này nhé. Chúc bạn thành công!

Tham khảo tài liệu:

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan

Viết Blog là cách tôi thể hiện cá tính và tự do trong thế giới quan của mình.
avarta_antonionguyen_student
Antonio Nguyen
Co- Founder An Publisher

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng (Thi Thiên 91:1)

Scroll to Top
Scroll to Top